Privacyverklaring

Schraven B.V., gevestigd aan Looveer 4a, 6851 AJ HUISSEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en/of website.

Schraven BV heeft uw privacy hoog in het vaandel staan en verwerkt uw persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en passend beveiligd. In het kader van transparantie wil Schraven BV u op deze wijze informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en voor welke doelen. 

Contactgegevens
Schraven BV
Looveer 4a
6851 AJ HUISSEN
026-325 23 28
KvK 09082984
www.schravenbv.com

J. Esselink is de Functionaris Gegevensbescherming van Schraven B.V.
Hij is te bereiken via jesselink@schravenbv.com. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
In het kader van onze dienstverlening verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze website, personen die telefonisch (of per e-mail) contact met ons opnemen en sollicitanten. Schraven B.V. verwerkt uw persoonsgegevens indien u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • Direct van u, bijvoorbeeld wanneer u telefonisch contact met ons opneemt of wanneer u naar aanleiding van een vacature op onze website bij ons solliciteert;
 • Direct van u wanneer u onze websites bezoekt. Waaronder informatie welke u aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website;
 • Van derde partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken;
 • Op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, via het gebruik van cookies (of vergelijkbare technieken).

Grondslagen
Wij verzamelen alleen gegevens van u voor zover hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat van ons of van een derde, indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht. Voor het overige vragen we uw toestemming.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schraven B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van diensten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van diensten
 • Het afhandelen van uw betaling. Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van diensten
 • Schraven B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Grondslag: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
 • Schraven B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Grondslag: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jesselink@schravenbv.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schraven B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens voor het afnemen van een betaald product/dienst 7 jaar
 • Website gebruikersdata 2 jaar
 • Gegevens van leveranciers 7 jaar
 • Gegevens van sollicitanten Maximaal 4 weken na beëindigen procedure

Delen van persoonsgegevens met derden
Schraven B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd) om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gebruik van cookies
De website van Schraven BV maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schraven B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jesselink@schravenbv.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen alsook het telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Schraven B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Uiteraard hopen wij wel dat u eerst een klacht bij ons neerlegt om te bezien of wij onderling tot een oplossing kunnen komen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schraven B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. De website maakt gebruik van encryptie door middel van SSL.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jesselink@schravenbv.com.
Verder proberen wij ervoor te zorgen dat wij u gegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Wijzigingen
Schraven BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer dan ook regelmatig de privacyverklaring voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 1 November 2018.

Vragen
Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over ons privacy beleid of het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres jesselink@schravenbv.com of per post naar Schraven BV Administratie, Looveer 4a,
6851 AJ Huissen.

Informatie over hoe Schraven omgaat met het gebruik en plaatsen van cookies, vindt u in onze 
cookieverklaring.